De algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan
onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie

§ 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven,
tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de
reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§ 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van
zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
§ 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te
delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg
die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen
brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten)
informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
§ 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen
plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de
reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen
helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact
mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk
gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar,
mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract

§ 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger
te overhandigen conform de wet.
§ 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator
optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21
dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft
de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

§ 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien
samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een
verlaging van de prijs.
§ 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de
dag van het vertrek voorafgaan.
§ 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken.
In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator
heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom

§ 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als
voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
§ 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van
hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger
van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
§ 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk
1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging
en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

§ 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle
voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator
en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
§ 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis
en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen
die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

§ 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd,
dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te
brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de
reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
§ 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van
zijn beslissing in kennis te stellen.
§ 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden
opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§ 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Traduction en français peut être obtenue sur simple demande

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

§ 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger
toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een
supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet
de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§ 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren
van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig
voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en
ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht
wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene
die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden
vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

§ 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal
kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
§ 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos
ten belope van dit verschil.
§ 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet
aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt
wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar
lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden
of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

§ 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen
die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor
de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf
dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze
andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
§ 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in
de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
§ 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst,
wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§ 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid
voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de
reissom.
§ 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun
vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout
wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 Klachtenregeling

§ 1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
§ 2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en
bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger
van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
§ 3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren,
dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator
per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

§ 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
§ 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken
partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een
verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
§ 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst
tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk)
hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure
opgestart worden.
§ 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna
contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
§ 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

§ 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze
tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie
Reizen.
§ 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen
om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren,
waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.
Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
§ 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat
binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie
die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke
letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
§ 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en
definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal
college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II- laan 16, 1000 Brussel,
e-mail: clv.gr@skynet.be

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR

Art.1 : Bevoegdheden

§1. Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid
hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.

Art.2 : Prijs

§1. Prijzen, die door de prijsbemiddelaar worden doorgegeven, zijn steeds onder voorbehoud.
§2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten. Een overzicht hiervan is verkrijgbaar in ons kantoor.

Art.3 : Betalingen

§1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
§2. Iedere niet betaalde som op de vervaldatum zal, automatisch en van rechtswege, aanleiding geven tot betaling
van verwijlintresten berekend a rato van 12% per jaar. Deze verwijlintresten beginnen te lopen op de dag volgend
op de vervaldatum tot algehele betaling. Bovendien zal het verschuldigd bedrag, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, worden vermeerderd met een schadebeding
a) Voor particulieren :
van 8% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 EUR, en de eventuele gerechtskosten en
inningskosten, en
b) Voor bedrijven :
van 15% van het verschuldigd bedrag, met een minium van 500 EUR, en de eventuele gerechtskosten en
inningskosten.

Art.4 : Formaliteiten

§1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten (zoals visum, inentingen,
vereiste reisdocumenten e.d.), ook indien deze gegevens niet zouden verstrekt zijn in de brochure of op de
bestelbon.
§2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen, die niet door beide ouders vergezeld
worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming
verlenen om alleen te reizen, en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is,
evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Art.5 : Uurregelingen

§1 De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden, dat
deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Art.6 : Annulering en wijzigingen door de reiziger

§1. Bij annulering dienen de contractuele vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger,
zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
§2. Behoudens door de reisorganisator bepaalde annulatiekosten heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan
te rekenen tot een maximum van 15% van de reissom.
§3. Wijzigingen aan een geboekte en bevestigde reis worden aanvaard mits betaling van de door de reisorganisator
gevraagde wijzigingsvergoeding vermeerderd met de dossierkosten (verkrijgbaar in ons kantoor) van de
reisbemiddelaar.

Art.7 : Klachtenregeling

§1. Voor eventuele geschillen, die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de Rechtbank
van Brussel bevoegd.

Art.8 : Eigen reizen ingericht door VDK Travel

§1. Alle hierboven vermelde artikelen gelden eveneens voor incentives, reizen op maat en groepsreizen ingericht door
VDK Travel.
§2. Voor deze reizen gelden net zoals voor particuliere reizen de annulatiekosten die aan de reisbemiddelaar door de
betreffende leveranciers (airlines, hotels, touroperators e.a.) worden aangerekend, vermeerderd met een vaste
dossierkost per persoon, zoals deze in ons kantoor geäfficheerd is. Een overzicht hiervan is op elk ogenblik
verkrijgbaar.


www.uniglobe.be maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding